Torah Sparks

in google doc

bereshit
bereshit
noach
noach
lech lecha
lech lecha
vayera
vayera
chayyai sarah
chayyai sarah
toldot
toldot
vayishlach
vayishlach